PRAVIDLÁ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLOČNOSTI OFV s.r.o.

1. Prevádzkovateľ portálu www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk

OFV s. r. o.
Ďatelinová 5530/4
821 01 Bratislava
IČO: 51314037
DIČ: 2120676657
IBAN : SK4383300000002601405459
ďalej len „prevádzkovateľ“

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia vzdelávacích služieb a uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového webového sídla www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk

2.2 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:

 • vytvorenie objednávky kupujúcim
 • registrácia zákazníka na stránke www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk
 • potvrdenie registrácie, platby za službu, dodania objednanej služby a súvisiacich podkladov telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty,
 • vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • realizácia vzdelávacích služieb a s ňou spojená identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplatenej služby,
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk,
 • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • zasielanie upozorňujúcich správ zákazníkom v súvislosti so vzdelávacími službami prostredníctvom elektronickej pošty.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledujúce údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko
 • obchodné meno
 • fakturačná adresa
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • kontaktné údaje – mail, telefónne číslo
 • údaje o objednávkach

3.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

4.1  Prevádzkovateľ získava od kupujúceho iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

4.2 Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a pri odoslaní objednávky a tiež pri registrácii udeľuje v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených prevádzkovateľom. Kupujúci dáva súhlas na dobu nevyhnutnú na spracovanie daných údajov, prípadne na kratšiu, presne vymedzenú, dobu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

4.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky prejavuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej osobe za účelom dodania služby, prípadne splnenia ďalších povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

5.1 Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho zákonných povinností súvisiacich s kúpnou zmluvou.

5.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6. Zverejnenie údajov

6.1 Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

7.1 Zákazník prevádzkovateľa - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

7.2 Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje.

7.3 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo e-mailom od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Likvidáciu jej osobných údajov
 • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

8.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.