VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREVZDELÁVACIE SLUŽBY
SPOLOČNOSTI OFV s.r.o.

Organizátor seminárov a kurzov:

OFV s. r. o.
Ďatelinová 5530/4
821 01 Bratislava
IČO: 51314037
DIČ: 2120676657
IBAN : SK4383300000002601405459
(ďalej len “organizátor” alebo “OFV, s. r. o. ”)

Úvodné ustanovenia

 • Organizátor je poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania a vzdelávacích služieb v oblasti odborných školení, kurzov a seminárov.
 • Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, za ktorých organizátor poskytuje produkty a služby.
 • Objednávateľ je povinný pred začatím vykonávania služieb a registráciou na seminár oboznámiť sa s týmito podmienkami a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

Prihláška na vzdelávacie podujatie:

 • Prihlášky prijímame len prostredníctvom on-line registrácie na našej stránke www.osobitnefinancnevzdelavanie.sk.
 • V prihláške uvádzajte vždy kompletné fakturačné údaje, ktoré budú použité pri vystavení zálohovej a vyúčtovacej faktúry.
 • Prihláška účastníka je záväzná dňom doručenia do spoločnosti OFV s. r. o.
 • Po prijatí prihlášky Vám zašleme do cca 60minút informáciu o tom či prebehla registrácia v poriadku a zároveň Vám zašleme zálohovú faktúru. V prípade, ak Vám predmetné potvrdenie neprišlo na e-mail uvedený v registračnom formulári, tak ste neboli zaregistrovaný a registráciu musíte zopakovať buď prostredníctvom registračného formuláru alebo zaslaním registračných údajov.
 • V prípade neuhradenia zálohovej faktúry včas a riadne, nie je možné absolvovať vzdelávacie podujatie spoločnosti OFV s.r.o. .
 • Účastníci, ktorí boli riadne zaregistrovaní sú informovaní ohľadom vzdelávacieho podujatia prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli v rámci registrácie.
 • Účastník prihlásením na vzdelávacie podujatie berie na vedomie, že akékoľvek zaznamenávanie či reporodukcia autorského diela z jeho konania (obrazový, zvukový alebo písomný záznam) je možná len z výslovným predchádzajúcim súhlasom spoločnosti OFV, s. r. o.

Platba:

 • Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku.
 • Účastnícky poplatok za vzdelávacie podujatie je potrebné uhradiť v zmysle dátumu splatnosti zálohovej faktúry.
 • Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním fakturovanej ceny na bankový účet uvedený v zálohovej faktúre.
 • Úhrada je možná aj zaplatením platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Trust Pay, a. s. .
 • Neprijímame hotovosť.
 • Základná cena osobitného finančného vzdelávania bez akejkoľvek zľavy je stanovená pre jedného účastníka na 40EUR pre základný stupeň odbornej spôsobilosti v jednom sektore, 50EUR pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v jednom sektore a 60EUR pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v jednom sektore.

Storno podmienky:

 • Akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na vzdelávacie podujatie prijímame prostredníctvom e-mailovej adresy reregistracia@osobitnefinancnevzdelavanie.sk .
 • Ak účastník vzdelávacie podujatie neabsolvuje, vrátenie úhrady nie je nárokovateľná.

Záverečné ustanovenia

 • Spoločnosť OFV, s. r. o. si vo výnimočnej situácii ako je náhly úraz alebo choroba lektorov, nedostupnosť serverov a pod. vyhradzuje právo na zmenu programu, termín semináru, zmenu miesta konania a prednášajúceho lektora. V uvedenom prípade o týchto skutočnostiach budeme obratom informovať účastníka včas pred začatím semináru, a to buď telefonicky alebo e-mailom.